Privacy Reglement

Privacyreglement Time4Vitality

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Time4Vitality internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.  Toelichting op het Reglement

Time4Vitality mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Time4Vitality de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Time4Vitality worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Time4Vitality vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Time4Vitality in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Time4Vitality expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.  De persoonsgegevens die Time4Vitality gebruikt en het doel van het gebruik

Time4Vitality verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van

Time4Vitality, de website bezoekt, via Time4Vitality werkt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Time4Vitality of per e-mail contact met ons opneemt. Time4Vitality verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Time4Vitality sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Time4Vitality verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Time4Vitality -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Time4Vitality met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Time4Vitality verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Time4Vitality worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Time4Vitality beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Time4Vitality hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Time4Vitality verstrekte persoonsgegevens;
 • Time4Vitality heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Time4Vitality hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Time4Vitality zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op germaine@time4vitality.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Time4Vitality.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Time4Vitality opnemen en probeert Time4Vitality er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Time4Vitality ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Time4Vitality.Privacyreglement Time4Vitality versie oktober 2021.